ตามประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดเวลาปิดภาคการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต และการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ให้ถือว่า ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม เป็นระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่หนึ่ง
๒. ให้ถือว่า ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เป็นระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่สอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมือโรงเรียนในการควบคุมดูแลการเข้าใช้บริการร้านเกมของเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และเด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ในช่วงเวลาการปิดภาคเรียนดังกล่าว
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ การประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑๒ (๑) ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
ข้อ ๑๒ (๒) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางกำหนด