Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ


นางจินตนา กฐินทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

เกี่ยวกับกลุ่ม

พยากรณ์อากาศรายวัน

ราคาน้ำมัน PPT

หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ถึงโรงเรียน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง


ทร.๑๔ ข้อมูลเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แยกตามอำเภอ


แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบบ ปพ.3 ทุกระดับ


งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย/กีฬา นันทนาคาร [ส่งไฟล์]


โครงการอาหารกลางวัน [ส่งไฟล์]


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานส่งเสริมความประพฤติ/งานป้องกันความปลอดภัย [ส่งไฟล์]


งานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ [ส่งไฟล์]


งานอื่นๆ [ส่งไฟล์]